Kiedy przysługuje dofinansowanie do doskonalenia zawodowego n-li

Dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych może otrzymać nauczyciel, który:
1) jest zatrudniony w szkole na co najmniej ½ etatu,
2) podnosi swoje kwalifikacje lub uzupełnia je zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, uwzględniając priorytety MEN oraz organu prowadzącego.

Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje nauczycielowi, który:
1) jest zatrudniony w szkole w ramach umowy na zastępstwo,
2) pracuje krócej niż 1 rok w danej szkole, powtarza semestr lub korzysta z urlopu dziekańskiego.

W przypadku, gdy nauczyciel studiuje więcej niż jeden kierunek, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. Dofinansowania może nie otrzymać nauczyciel, który:
1) złożył wniosek o dofinansowanie zbyt późno, gdy środki finansowe zostaną rozdysponowane,
2) zadeklarował dokształcanie, które nie jest przydatne w szkole, w której jest zatrudniony nie może zostać wykorzystane w danej placówce, np. nauczyciel zatrudniony na stanowisku bibliotekarza w szkole średniej podejmuje studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego,
3) zgłosił zamiar podjęcia doskonalenia po zatwierdzeniu Wewnątrzszkolnego Planu Doskonalenia Nauczycieli, co uniemożliwiło wpisanie podjętej przez nauczyciela formy doskonalenia do tego planu.

Co należy uwzględnić, planując doskonalenie nauczycieli
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:
1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
4) wymagania wobec szkół i placówek,
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

(§ 6 rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r.).

21 10 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews