Dni wolne od zajęć

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. dotyczące organizacji roku szkolnego wprowadziło możliwość ustalania przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Celem wprowadzenia takich uprawnień było stworzenie w każdej szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Wprowadzony przepis zobowiązuje szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły. Jednocześnie wprowadzono przepis nakładający na szkołę obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w ustalonych przez dyrektora szkoły dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ma to umożliwić rozpoznanie potrzeb uczniów i rodziców oraz przygotowanie szkoły do adekwatnej do potrzeb organizacji opieki nad uczniami.

Należy pamiętać, że dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Natomiast Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych. Dlatego też zasadne jest, aby dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli były dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Aby uniknąć sytuacji, w której w szkole jest wielu nauczycieli i niewielu uczniów, nauczycielom można ustalić dyżury podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym celu można zebrać od rodziców informacje, czy dzieci będą w tych dniach korzystać z zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły decyduje o tym, czy wszyscy nauczyciele będą tego dnia wykonywać powierzone im zadania na terenie szkoły, czy niektórym zostaną powierzone zadania, których wykonanie nie wymaga obecności w szkole.

Podstawa prawna: art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 90), rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 ze zm.), rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
03 11 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews