Najważniejsze daty związane z reformą oświaty

* Do 31 marca 2017 r. – organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego (JST) po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratorium oświaty oraz opinii związkowej, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

* Do 15 maja 2017 r. lub 2018 r. – na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

* Do 15 maja 2017 r. lub 2019 r. – dyrektorzy przekształcanych szkół informują nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy.

* 1 września 2017 r. – dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową.

* Od 1 września 2017 r. – likwiduje się klasę I, a w latach następnych – kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

* 1 września 2017 r. – przekształcenie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

* 1 września 2017 r. – zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia.

* Od 1 września 2017 r. – od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej w klasach I, IV i VII. A także nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

* Do 30 listopada 2017 r. – uchwała w sprawie przekształcenia szkoły.

* Od roku szkolnego 2018/2019 – egzamin ósmoklasisty jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii (2021/2022).

* Do 31 sierpnia 2019 r. – ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia.

* 1 września 2019 r. – dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

* 1 września 2019 r. – dotychczasowe 4-letnie technikum zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.

* Do 31 sierpnia 2019 r. – pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach.

* Do 31 sierpnia 2019 r. – podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innym przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora placówki wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

* 1 września 2020 r. – utworzenie branżowej szkoły II stopnia.

* Do 31 sierpnia 2023 r. – dyrektor szkoły lub placówki prowadzonej przez JST informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Źródło:
*projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
*projekt ustawy – Prawo oświatowe.
01 12 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews