Rewalidacja

Nie ma możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców na ich organizację. Przedstawiając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice zobowiązują szkołę do realizacji kształcenia zgodnie z orzeczeniem, a tym samym dyrektora do wypełnienia przepisów prawa związanych z organizacją kształcenia specjalnego.
Organizacja zajęć rewalidacyjnych wynika z ramowego planu nauczania, na podstawie którego dyrektor ustala szkolny plan nauczania. Szkolny plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym i zawiera:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęcia z wychowawcą,
b) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego,
c) zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego,
d) dodatkowe zajęcia edukacyjne – jeśli są prowadzone w szkole.

Zajęcia ustalone w szkolnym planie nauczania są dla uczniów obowiązkowe. Zwolnienie z niektórych zajęć jest możliwe jedynie w określonych przepisami przypadkach (rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania) i nie wymienia się wśród nich zajęć rewalidacyjnych. Tym samym rodzice lub uczeń nie mają podstawy prawnej, by zrezygnować z organizacji zajęć rewalidacyjnych, a szkoła powinna podjąć wszelkie możliwe działania, by uczeń w nich uczestniczył, powołując się na przepisy prawa, w tym przestrzeganie statutu szkoły.
Jednocześnie szkoła nie ma „narzędzi”, aby egzekwować udział ucznia w tych zajęciach. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest złożenie przez rodziców lub ucznia (na piśmie) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych. Będzie to dla dyrektora ewentualna podstawa do wyjaśnienia sytuacji w przypadku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Trzeba bowiem pamiętać, że jednym z obszarów kontroli prowadzonej przez kuratoria oświaty jest m.in. ocena, czy szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjne, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Ewentualna rezygnacja z udziału w zajęciach rewalidacyjnych nie wyklucza jego prawa do korzystania z innych uprawnień na podstawie orzeczenia, w tym dostosowania warunków egzaminów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
04 05 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews