Nieobecność na połowie zajęć a klasyfikacja roczna

Jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji, nawet pomimo dużej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń powinien być klasyfikowany. Decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja (art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Oznacza to, że jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji – uczeń powinien być klasyfikowany.

Jednak to nauczyciel dokonuje klasyfikacji i wystawienia oceny rocznej, oceniając stopień spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel nie może „odmówić klasyfikacji”, musi dokonać klasyfikacji rocznej, czyli zdecydować, czy uczeń otrzyma ocenę w skali od 1 do 6, czy wpis „nieklasyfikowany”.

Egzamin klasyfikacyjny

Uznając, że uczeń powinien być nieklasyfikowany, nauczyciel nie musi „wnioskować o przeprowadzenie egzaminu”, gdyż zasady postępowania z uczniem nieklasyfikowanym określa ustawa o systemie oświaty. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zaś uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 2 i 3 ustawy).

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
25 05 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews