30 elementów statutu


1. nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół - także nazwę tego zespołu,
2. imię szkoły, o ile zostało nadane,
3.nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,
4.cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania;
5. organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi,
6. organizację pracy szkoły,
7. zakres zadań nauczycieli,
8. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
9. nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
10. szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
11. organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
12. organizację pracowni szkolnych,
13. organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;
14. organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
15. określenie formy kształcenia - stacjonarnej lub zaocznej - w przypadku szkoły dla dorosłych;
16. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
17. prawa i obowiązki uczniów,
18. rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
19.rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,
20. przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
21. sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
22. formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie,
23. organizację biblioteki szkolnej,
24. organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany,
25. organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia - w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, (na temat świetlicy szkolnej po zmianie przepisów pisaliśmy w E-Serwisie Oświatowym dwa tygodnie temu.)
26. warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione,
27. organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
28. organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,
29. organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,
30. obowiązki ucznia.
12 12 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews