Wyrównanie szans edukacyjnych - 5 elementów

Zasadniczym aktem normatywnym gwarantującym prawa każdego dziecka i ucznia do zapewnienia im warunków edukacji odpowiednich do ich potrzeb i możliwości jest nowa, obowiązująca od 1 września 2017 r. ustawa Prawo oświatowe.

Zgodnie z tym dokumentem system oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży między innymi:

1. realizację prawa do kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
2. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
3. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
4. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
5. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie.
12 12 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews