Rezygnacja z religii a klasyfikacja śródroczna

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach:

1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

a) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
b) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samych uczniów.

2. życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

Jak wynika z przepisów:

1. uczeń może zaprzestać uczestnictwa w lekcjach religii „od zaraz” - jedyny warunek to zmiana życzenia, lub „od zaraz” wznowić naukę religii - warunek: ponowne wyrażenie życzenia,
2. z chwilą rezygnacji ustaje „od zaraz” proces nauczania i oceniania ucznia.

W świetle przepisów w sprawie oceniania uczeń, który nie został objęty realizacją wybranego przez nauczyciela programu nauczania, tym samym nie uzyskał określonej wiedzy i umiejętności, nie może uzyskać oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej lub rocznej), a także końcowej. Z uwagi na specyficzny status zajęć edukacyjnych: religia, w sytuacji rezygnacji z religii, w dokumentacji przebiegu nauczania nic się nie wpisuje, bowiem nie ma podstaw prawnych do wpisania „zwolniony/a” lub „nieklasyfikowany/a”.
12 12 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews