Klasyfikacja śródroczna – sytuacje problemowe

2. Czy podział roku szkolnego na okresy związane z klasyfikacją śródroczną powinny wynikać z ustalonego ministerialnie terminu ferii zimowych?

- Nie ma konieczności dzielenia roku szkolnego na dwa okresy, z których pierwszy kończy się wraz z rozpoczęciem ferii zimowych, a drugi rozpoczyna po ich zakończeniu. Decyzja w tym względzie należy do każdej szkoły. Wymagane jest tylko, aby klasyfikacja śródroczna była przeprowadzona co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

3. Czy istnieje obowiązek podawania informacji o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana?

- Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
Zatem zasada ta nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej.
12 12 2017 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews