Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Dyrektor powinien wystąpić z urzędu w obronie nauczyciela, bowiem jego uprawnienia zostały naruszone. Znieważenie jest czynem karalnym i powinno zostać zgłoszone policji. Jednocześnie powinien powiadomić organ prowadzący szkołę, bowiem organ odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, zarówno uczniów jak i pracowników.

Naganne zachowanie uczenia niepełnoletniego powinno spowodować wezwanie jego rodziców do szkoły i przeprowadzenie z nim rozmowy w obecności rodziców. Jeżeli uczeń byłaby pełnoletni należałoby ustalić, czy nie zastrzegł, by rodzice nie byli informowani przez szkołę o jego sprawach - jeżeli tak, to rozmowę trzeba przeprowadzić tylko z nim.

Im większa wiedza nauczycieli na temat zachowań uczniów w określonych okolicznościach, tym większa szansa na właściwy dobór metody przeciwdziałającej zachowaniom agresywnym. Dyrektor powinien więc zadbać o doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie. W tym celu wskazana jest współpraca z zewnętrznymi instytucjami prowadzącymi szkolenia adekwatne do tego problemu. Warto dokonać analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa w szkole w oparciu o współpracę z rodzicami uczniów, nauczycielami i lokalnymi partnerami szkoły.

Wulgaryzmy używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby, wyrażenia lekceważenia kogoś są przejawem agresji psychicznej. Środki wychowawcze mogą być takie jak w przypadku stosowania innej formy agresji, np. udzielenie kary statutowej niezwłocznie po zdarzeniu, zobowiązanie do działań naprawczych, zobowiązanie do zaniechania w przyszłości takich zachowań.

Dokumentowanie działań powinno dać pełen obraz ustaleń ze zdarzenia i działań szkoły (notatki z rozmów istotnych dla ustalenia okoliczności zdarzenia, kontaktów telefonicznych, oświadczenia , pisma służbowe, wpisy do dziennika lekcyjnego (kontakty z rodzicami), inne.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews