Wypadek w czasie lekcji.

Pierwsze kroki po wypadku

Każdy pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku:

1) niezwłoczne zapewnia opiekę poszkodowanemu uczniowi,

2) sprowadza fachową pomoc medyczną,

3) w miarę możliwości udziela uczniowi pierwszej pomocy.

Powiadomienie dyrektora

O każdym wypadku ucznia powinien być powiadomiony dyrektor szkoły. W momencie zaistnienia wypadku do niego należeć będzie podjęcie decyzji o dalszym trybie postępowania z poszkodowanym uczniem.

Obowiązki dyrektora po wypadku

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o wypadku ucznia powinien:

1) niezwłoczne zawiadomić o wypadku właściwe osoby:

rodziców poszkodowanego,
pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
społecznego inspektora pracy,
organ prowadzący szkołę,
radę rodziców,
prokuratora i kuratora oświaty, gdy wypadek jest wypadkiem śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym,
państwowego inspektora sanitarnego, jeśli doszło do zatrucia,
2) powołać zespół powypadkowy i podpisać protokół ustalający przyczyny i okoliczności wypadku,

3) zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych,

4) omawiać z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustalać środki niezbędne do zapobieżenia im,

5) prowadzić rejestr wypadków.

Podejmowanie decyzji gdy nie ma kontaktu z rodzicami

W przypadku, gdy niemożliwy jest szybki kontakt z rodzicami a skutkiem wypadku jest zagrożenia zdrowia lub życia ucznia należy podjąć właściwe kroki.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews