Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:
1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;
2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.
§ 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
§ 3. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
2. Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom.
3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.3)

Minister Edukacji Narodowej: wz. K. Szumilas
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews