Adnotacja na świadectwie promocyjnym

"uczeń/uczennica realizował(-a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ..." - wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Adnotację taką umieszcza się również w arkuszach ocen uczniów - nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym (ust. 10 załącznika nr 1: informacje ogólne rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews