KLASYFIKACJA ROCZNA

Zasady wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń musi być powiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania(§ 13 ust. 5 rozporządzenia ).
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny lub kilka takich egzaminów.
4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeśli na wniosek ucznia lub jego rodziców, rada pedagogiczna wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji wychowawcy powinni poinformować uczniów o potrzebie złożenia podań wnoszących prośbę o umożliwienie zdawania egzaminu/egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - mówi o tym wyraźnie rozporządzenie i dyrektor jest do tego zobligowany, nawet jeśli uczeń zdaje tylko jeden egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 19 ust. 1 rozporządzenia).
7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews