Konsultowanie przepisów prawa pracy ze związkami zawodowymi

Obowiązek konsultowania przepisów prawa pracy ze związkami zawodowymi

Dyrektor szkoły musi uzgodnić treść wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy ze związkami zawodowymi. Przez uzgodnienie rozumie się na ogół konieczność uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej na propozycje pracodawcy. Brak tej zgody uniemożliwia wydanie regulaminów (wyrok SN z 1 grudnia 2005 r. (III PK 28/04). Regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej (wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00).

Jeżeli w szkole działa jeden związek zawodowy, to warunkiem wejścia w życie regulaminu, jest uzyskanie akceptacji jego treści przez tę organizację związkową. Regulamin nieuzgodniony nie obowiązuje.

Wspólne stanowisko dotyczące regulaminu jeśli w szkole jest więcej organizacji związkowych

Jeżeli w szkole funkcjonuje kilka organizacji związkowych, musi dojść do wypracowania wspólnego stanowiska związkowego w zakresie danego regulaminu. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241[25a] Kodeksu pracy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Jak w świetle prawa wygląda "wspólnie uzgodnione stanowisko"?

Dyrektor szkoły czeka 30 dni na odpowiedź związków zawodowych w sprawie regulaminu. Jeżeli nie otrzyma jednej odpowiedzi podpisanej przez wszystkie organizacje związkowe (lub wszystkie organizacje reprezentatywne), może wprowadzić swój regulamin w życie. Regulamin nie może być wprowadzony wówczas, gdy organizacje związkowe przedstawią wspólne, negatywne stanowisko co do jego treści. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie negocjacji treści regulaminu i wypracowanie konsensusu.
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews