Kara dla nauczyciela za nieuzupełnienie dziennika lekcyjnego

Dziennik lekcyjny jest dokumentem potwierdzającym w szczególności fakt pobytu uczniów w szkole oraz przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. W przypadku prowadzenia dziennika wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem ich przeprowadzenia.
Dziennik jest także podstawą do rejestrowania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach pensum oraz godzin ponadwymiarowych. W pozostałym zakresie czas pracy nauczyciela nie podlega ścisłej ewidencji.
Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor szkoły. Nauczyciel, który nie wypełnia dziennika zgodnie z zasadami określonymi w przepisach może zostać ukarany karą porządkową upomnienia lub nagany.
Jeżeli jednak nauczyciel nie wypełnił dziennika z powodu nieobecności w pracy, o której nie powiadomił dyrektora szkoły, to pracodawca może potraktować tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną, za czas której nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
§ 1, § 2, §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281),
§10, §22, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170),
art. 42 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 7a, art. 75 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews