Na badania kontrolne można skierować w każdym czasie

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel podlegają ponadto badaniom kontrolnym, na które dyrektor może ich skierować w każdym czasie.
Lekarz dokonujący badania profilaktycznego może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy bez wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie.

Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r., poz. 191),
art. 229 § 2. ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.),
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews