Dyrektor szkoły nie musi się tłumaczyć przed związkiem zawodowym

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania (art. 28 ustawy o związkach zawodowych). Przyczyna podjęcia decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie jest informacją niezbędną do prowadzenia działalności związkowej. Pracodawca nie ma obowiązku udostępniać jej związkowi zawodowemu.
Związki zawodowe reprezentują tylko swoich członków

Uprawnienie żądania określonych informacji przez związek zawodowy ograniczone jest celem tego żądania. Jeżeli informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej, to pracodawca ma obowiązek spełnienia żądań związku.
Przyczyna zatrudnienia konkretnego pracownika jest indywidualną decyzją pracodawcy. W sprawach indywidualnych związki zawodowe reprezentują jedynie swoich członków (art. 30 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Zamiar jednostronnej zmiany w zakresie zatrudnienia (wypowiedzenie stosunku pracy, jednostronna zmiana warunków zatrudnienia) pracodawca obowiązany jest konsultować jedynie w odniesieniu do członków związku zawodowego lub pracowników niezrzeszonych, którzy zwrócili się do danej organizacji związkowej o reprezentowanie ich interesów (art. 30 ust. 1 i 1[1] ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 38 i 42 Kodeksu pracy).

Zatrudnianie i zwalnianie leżą w kompetencjach dyrektora

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 3 listopada 2009 r. (II SA/Ol 777/2009) wskazał, że wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, przy nagrodzie dla nauczyciela jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora. Karta Nauczyciela nie przewiduje jego współdziałania w indywidualnych sprawach w sprawie ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego.
Argumentacja ta ma też analogiczne zastosowanie w realizacji kompetencji dyrektora dotyczącej nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Brak jest podstaw prawnych do ograniczenia kompetencji dyrektora i żądanie ujawnianie powodów podjęcia decyzji o zatrudnieniu konkretnego pracownika. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z odrębnych przepisów, wprowadzających wymóg uzyskania zgody odrębnego podmiotu na zatrudnienie określonej osoby (np. zgody kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji - art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela).
Dane o zatrudnieniu chroni ustawa o ochronie danych osobowych

Obowiązek udostępniania informacji związkom zawodowym należy rozpatrywać także w kontekście ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w ściśle określonych sytuacjach, m.in. za zgodą osoby, której dane mają być przetwarzane oraz jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Jeżeli więc nauczyciel nie wyrazi zgody na udostępnienie takiej informacji związkowi zawodowemu, to nie ma podstaw, aby przyjąć, że obowiązek udzielenia tych informacji stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Związek zawodowy musiałby bowiem wykazać, że żądana informacja jest niezbędna do prowadzenia działalności związkowej.
Podstawa prawna:
art. 28, art. 30 ust. 1 i 1[1] ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 854 ze zm.),
art. 38, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews