Okienko w zajęciach edukacyjnych

Karta Nauczyciela wyraźnie mówi, że czas pracy nauczyciela jest przeznaczony nie tylko na zajęcia edukacyjne. Oznacza to, że na przykład nauczyciel zatrudniony w połowie etatu i pracujący przez cztery dni w tygodniu może mieć codziennie jedno okienko, o ile z tego powodu jego ogólny czas pracy nie przekroczy 20 godzin tygodniowo.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, czyli nauczyciela zatrudnionego na ½ etatu - 20 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego nauczyciel wynagrodzenia obowiązany jest realizować (art. 42 ust. 2 KN):

1.zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie;
2.inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
3.zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem

Tak więc w czasie okienka nauczyciel powinien wykonywać inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 1; art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)
16 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews