Szkoła musi kontrolować, gdzie jest uczeń, który nie chodzi na religię

Kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa.
Pobyt ucznia w bibliotece w czasie trwania lekcji religii lub etyki może być oznaczany w specjalnie w tym celu założonym zeszycie lub w dzienniku indywidualnej pracy opiekuńczej, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu działalności opiekuńczej. Powinny być w nim wpisać dane ucznia, realizowane z nim zajęcia i jego obecność na nich. Nauczyciel powinien prowadzić taką dokumentację sprawowania opieki nad uczniem niekorzystającym z lekcji religii i etyki, jaka została przyjęta w danej szkole.
Zobowiązanie szkoły do zapewnienia opieki uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki, polega nie tyle na wskazaniu miejsca, gdzie uczniowie mają przebywać w czasie trwania tych lekcji, co na powierzeniu nadzoru nad nimi określonej osobie. Powierzenie zadań, ustalenie sposobu sprawowania opieki i jej dokumentowania należy do dyrektora szkoły, którego obowiązkiem jest opieka nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
Jeśli dyrektor organizuje opiekę w ten sposób, ze kieruje ucznia w czasie, kiedy odbywają się lekcje religii i etyki do biblioteki, to:
obowiązkiem ucznia jest pozostawanie w tym miejscu przez cały czas trwania tych zajęć,
obowiązkiem osoby, której przekazano ucznia pod opiekę jest rzetelne realizowanie zadań związanych z funkcją opiekuńczą szkoły, w tym zapewnienie mu bezpieczeństwa w czasie pobytu w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Podstawa prawna:
art. 39 ust. 1 pkt 3, pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
§ 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
§ 3 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36, poz. 155 ze zm.),
§ 13 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170).

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego
06 11 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews