Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na urlop bezpłatny samorządowca

Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny do celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn. Karta Nauczyciela nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem ważnych przyczyn, niemniej trzeba zauważyć, że w przepisie użyto słowa „może”, co oznacza, że urlop bezpłatny może być nauczycielowi udzielony albo nie. Nie ma przepisów, które nakazywałyby udzielenie urlopu z powodu propozycji objęcia stanowiska kierowniczego w jst.
O udzieleniu urlopu decyduje dyrektor, który musi przede wszystkim zapewnić normalny tok pracy szkoły a tym samym rozważyć, czy nieobecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego nie zakłóci realizacji podstawy programowej i nie wpłynie negatywnie na wyniki w nauce.
Z drugiej strony chęć podjęcia pracy u innego pracodawcy może być kwalifikowana jako ważna przyczyna, ale to ostatecznie dyrektor szkoły decyduje, czy udzieli urlopu bezpłatnego, czy też nie. Decyzja odmowna dyrektora nie wymaga jednak szczególnego uzasadnienia.

Podstawa prawna:
art. 68 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
15 12 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews