Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

2. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów, np. praca z uczniem zdolnym (zajęcia fakultatywne prowadzone z grupami uczniów itp.), praca z uczniem mającym trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjne itp.);
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - których organizacja powinna być poprzedzona diagnozą tych zainteresowań.

Godzin karcianych nie można w żadnym wypadku przeznaczać na:
zajęcia obowiązkowe realizujące wymagania z podstawy programowej w ramach godzin określonych w ramowych planach nauczania,
opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do i ze szkoły,
zastępstwa doraźne,
nauczanie indywidualne realizowane zgodnie z zasadami przyznawania godzin nauczania indywidualnego.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z zm.).
23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews