Praca nauczyciela w okresie wakacji

Nauczyciel ma obowiązek stawienia się w pracy w okresie wakacji, jeżeli dyrektor szkoły przewidział dla niego zadania związane z:

a) przeprowadzaniem egzaminów
b) pracami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego
c) opracowywania szkolnego zestawu programów
d) uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym w określonej formie

Jeżeli zaplanowane czynności nie zajmują nauczycielowi więcej niż 7 dni, to nie może odmówić stawienia się w miejscu pracy.

Nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy stanowi naruszenie porządku pracy i zgodnie z kodeksem pracy - pracodawca, w tym przypadku dyrektor szkoły - może w związku z tym nałożyć na nauczyciela karę porządkową upomnienia lub nagany (art. 108 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel nie może stawić się w pracy w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z usprawiedliwionych przyczyn, ma obowiązek poinformowania o tym oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt, iż nieobecność jest usprawiedliwiona np. wypełniony przez lekarza druk L4.

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 191),
art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 191).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews