Aktualizacja arkusza organizacji

Nabór może oznaczać konieczność wprowadzenia zmian w arkuszu

Na początku roku szkolnego może dojść do zmiany liczebności oddziałów w szkole. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększoną liczbą przyjętych uczniów (w takim przypadku dochodzi do tworzenia nowych oddziałów) lub też zapisaniem do szkoły mniej uczniów, niż zaplanowano w naborze (może dojść do łączenia oddziałów szkolnych). W związku z powyższym należy przeorganizować dotychczasowy przydział godzin zajęć nauczycielom. Do zadań dyrektora należy w takich sytuacjach uzgodnienie z organem prowadzącym zmian oraz naniesieniem odpowiednich zapisów do aneksu arkusza organizacji placówki na dany rok szkolny.

Zmiany w oddziałach wymagają zmian kadrowych

Reorganizacja oddziałów może dotyczyć:

zmiany ich liczebności - mogą spowodować: konieczność podziału klasy na grupy, a tym samym: przydziału dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela lub cofnięcia obniżenia pensum, czy też cofnięcia wypowiedzenia,
utworzenia dodatkowych - powoduje to konieczność przydziału dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela, nowych pracowników niepedagogicznych, cofnięcia obniżenia pensum nauczycielom, cofnięcia wypowiedzenia, a nawet powołania następnego wicedyrektora szkoły,
likwidacji części oddziałów - można obniżyć przydział godzin ponadwymiarowych lub zmienić przydziały godzin nauczycielom, a także dokonać wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom niepedagogicznym. Nie można już obniżyć pensum, czy zwolnić nauczycieli bez ich zgody (jeśli nie dokonano tego do końca maja).
Arkusz organizacyjny dyrektor aktualizuje na bieżąco - zatwierdza je rada

Często organ prowadzący placówkę wymaga szczegółowego wyjaśnienia dokonanych zmian, zwłaszcza przy zwiększonej liczbie godzin i etatów. Zmiany, które w zasadniczy sposób wypływają na rozkład i przydział zajęć nauczycielom są wprowadzane w formie aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący w terminie przez niego określonym. Również za każdym razem, gdy wprowadzane są poprawki do arkusza, rada pedagogiczna musi je zaopiniować.

Podstawa prawna:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).


Jeśli dyrektor szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zna już liczbę godzin, o jaką zwiększy się pula na poszczególne zajęcia, to powinien:

1. Przydzielić te godziny jako uzupełnienie pensum już zatrudnionym w szkole nauczycielom (aneks do umowy),
2. Przydzielić te godziny w ramach godzin ponadwymiarowych (pismo informujące o przydziale godzin ponadwymiarowych),
3. Pozyskać nowego nauczyciela (zwarcie nowej umowy o pracę),
4. Ewentualnie zawrzeć dodatkową umowę z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć (nowa umowa o pracę).
Wszystkie czynności wymienione wyżej powinny odbyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Należy je uwzględnić w aneksie do arkusza organizacji.
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews