Poziomy spełniania wymagań wobec szkół

Szkoły muszą spełniać wymagania na nowo ustalonych poziomach

Poziom podstawowy i wysoki charakteryzują się:

poziom podstawowy - świadczy o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;
poziom wysoki - świadczy o wysokiej skuteczności działań, o których mowa w pkt 1, wyrażanej efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Już nie obowiązuje skala literowa!!!

Wprowadzone regulacje nie przewidują skali literowej określającej poziom spełniania wymagania w trakcie badania przez organ nadzoru pedagogicznego. Obecnie wynikiem ewaluacji zewnętrznej jest raport opisujący działanie szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań oraz ustalenie spełniania lub niespełniania każdego wymagania na poziomie podstawowym.

Podstawa prawna:
art. 21a ust. 3 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
§ 3 rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1214),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).
11 10 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews