Udziału w szkoleniu zorganizowanym

Zorganizowanie przez dyrektora szkoły szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej w dniach wolnych od pracy jest niezgodne z ustawowym zapisem, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Jeżeli mimo to nauczyciele zgodzą się wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy, to nie nabywają oni z tego tytułu dodatkowych uprawnień pracowniczych, ponieważ prawo do otrzymania innego dnia wolnego od pracy lub dodatkowego wynagrodzenia przysługuje wyłącznie za realizację w dniu wolnym od pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział nauczyciela w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy można jednak uznać za realizację zadań statutowych szkoły. W takiej sytuacji, po przekroczeniu 40-godzinnej normy czasu pracy w tygodniu, na podstawie kodeksu pracy, nauczyciel nabędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że za każdą godzinę pracy w sobotę lub w niedzielę nauczyciel uzyska prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, obejmującego stawkę osobistego zaszeregowania z dodatkiem w wysokości 50%.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 1, art. 42c ust. 3, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
§ 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416),
art. 151 § 1, art. 1511 § 1 pkt 2, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
16 11 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews