Arkusz pohospitacyjny

W takiej sytuacji dyrektor powinien ponownie zwrócić się do nauczyciela o podpisanie arkusza, tym razem jednak w obecności świadka, którym może być wicedyrektor lub inny nauczyciel, np. przewodniczący zespołu przedmiotowego. W przypadku ponownej odmowy należy w protokole pohospitacyjnym umieścić stosowny zapis, pod którym podpis złożą dyrektor i świadek. Taki przypadek można opisać w sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego, które dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej.

Nauczyciel, który uchybia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie nakładają na niego przepisy prawa oświatowego, musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i stopień awansu zawodowego.

Jeżeli dyrektor stwierdził poważne niedostatki w pracy dydaktycznej nauczyciela, może z własnej inicjatywy dokonać oceny jego pracy, ale nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.
W przypadku negatywnej oceny pracy stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez niego informacji w tej sprawie. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu ustalenia negatywnej oceny pracy dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Obserwacja zajęć - forma realizacji nadzoru pedagogicznego

Do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego należy m.in. kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. W ramach realizacji tych zadań w szczególności obserwuje on prowadzone przez nauczycieli zajęcia z uczniami zgodnie z planem nadzoru, który zawiera m.in. tematykę i terminy przeprowadzenia ww. kontroli.

Podstawa prawna:
art. 6 pkt. 1, art. 6a ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 5, art. 27 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
§ 24 ust. 1 pkt 2, § 25, § 26 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews