Przyjęcie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Niekiedy potrzebna zgoda organu prowadzącego

Jeżeli przyjęcie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących np. dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć takiego ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Specjalne potrzeby ucznia mogą również implikować konieczność poszerzenia zasobów kadrowych szkoły i pozyskania specjalistów, którzy będą odpowiednio przygotowani do pracy z uczniem.

Zadania dyrektora przyjmującego ucznia z orzeczeniem

Zadania administracyjne dyrektora związane z przyjęciem w ciągu roku szkolnego ucznia posiadającego orzeczenie są analogiczne jak w przypadku pozostałych uczniów. Dodatkowo dyrektor musi jednak podjąć działania wynikające z zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego też koniecznie musi wziąć pod uwagę m.in.:

-warunki włączenia ucznia do zespołu klasowego,
-analizę zapisów w orzeczeniu determinujących konieczność zapewnienia uczniowi warunków kształcenia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu,
-zapewnienie takich warunków organizacyjnych, by np. dowożenie ucznia było możliwie zgodne z planem jego zajęć, zajęcia rewalidacyjne i inne terapeutyczne nie kolidowały z obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi,
-inne koszty związane z zapewnieniem realizacji zaleceń wskazanych w orzeczeniu, np. zakup pomocy do nauki.

Dokonanie takiej analizy ułatwi sformułowanie uzasadnienia wniosku do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na przyjęcie ucznia.

Podstawa prawna:
§ 15, § 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews