Zmiany, które trzeba uwzględnić przed klasyfikacją śródroczną

1) obowiązek udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych uczniów bez żadnych warunków wstępnych - dotychczas odbywało się to na wniosek ucznia lub jego rodziców,sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania powinien określać statut szkoły (art. 44e ustawy o systemie oświaty),

2) zakaz pobierania od rodziców jakichkolwiek opłat z tytułu udostępniania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki - zakaz obejmuje wszelkie formy udostępniania (art. 5g ustawy o systemie oświaty),

3) możliwość stosowania oceny opisowej na wszystkich etapach edukacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego określenia takiej formy oceniania w statucie szkoły. Stosowanie ocen opisowych może dotyczyć wszystkich lub wybranych zajęć, zgodnie z zapisami statutowymi szkoły, nie zwalania to jednak od ustalania i wyrażania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali stopni szkolnych określonej w rozporządzeniu (art. 44i ustawy o systemie oświaty)

4) wprowadzenie możliwości zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz obowiązek brania pod uwagę przy ustalaniu oceny systematyczności udziału w tych zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 5 i 11 rozporządzenia w sprawie oceniania).

Okres przed klasyfikacją śródroczną wiąże się ze zwiększeniem zainteresowania rodziców wynikami edukacyjnymi swoich dzieci. Informacja przekazana przez dyrektora odpowiednio wcześniej, w formie ogłoszenia w pokoju nauczycielskim, lub jako kserokopia dla każdego nauczyciela albo e-mail na indywidualne konto, pozwala uniknąć błędów i problemów związanych z ich rozwiązywaniem.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
10 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews