Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach ma na lekcjach nieobecność

Do odnotowywania obecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zobowiązani są nauczyciele. Powinni dokonywać wpisów w dzienniku lekcyjnym zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli w czasie, kiedy odbywają się zajęcia, uczeń wyjechał na zawody lub konkurs, aby reprezentować szkołę, to nie ma go fizycznie w sali lekcyjnej, dlatego nie może być wykazany jako obecny. Nauczyciel potwierdza podpisem nie tylko fakt przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, ale także rzetelność zapisów w dzienniku.

Jednym z podstawowych obowiązków ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych oraz usprawiedliwianie nieobecności w określonych w statucie terminie i formie. Nieobecności z powodu reprezentowania szkoły na zawodach czy konkursach mogą być wskazane w statucie szkoły jako przypadki, kiedy uczeń jest zwolniony z tego obowiązku. O nieobecności ucznia w danym dniu na poszczególnych zajęciach i jej przyczynie powinni jednak być powiadomieni wszyscy nauczyciele prowadzący z nim zajęcia i wychowawca klasy.

Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ponosi dyrektor szkoły. W związku z powyższym do jego obowiązków należy ustalenie, w jaki sposób powinni postępować nauczyciele, wychowawcy klasy i uczniowie w takich przypadkach.

Podstawa prawna:
§ 10 ust. 3, § 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews