Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Czego dotyczą zmiany w ustawie o systemie oświaty?

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw to:

1) prawo dziecka od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie,

3) obowiązek szkolny od 7. roku życia,

4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej - na wniosek rodziców - od 6. roku życia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, lub uzyskania opinii poradni o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,

5) możliwość odroczenia obowiązku szkolnego - nie dłużej niż o 1 rok,

6) wydłużenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9. roku życia,

7) wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół - w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

8) przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego publicznej szkoły lub placówki,

9) przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

10) powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Konsekwencje zmian w ustawie o systemie oświaty

Przy organizacji nauki uczniów klas I i II szkoły podstawowej zarówno w obecnym, jak i w kolejnym roku szkolnym dyrektorzy szkół muszą wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników:

1) Należy uwzględnić decyzję rodziców uczniów obecnych klas I i II szkoły podstawowej co do dalszej nauki ich dzieci - w terminie do 31 marca 2016 r.

2) Należy uwzględnić decyzję rodziców uczniów obecnych klas II co do dalszej nauki ich dzieci - w terminie do 31 marca 2016 r.

3) Należy uwzględnić decyzję rodziców o posłaniu dziecka 6-letniego do I klasy od 1 września 2016 r.

4) Należy uwzględnić decyzję rodziców o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego - do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

5) Należy uwzględnić decyzję organu prowadzącego, co do szkoły, w której następuje realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko.

6) Należy liczyć się z decyzjami kadrowymi - zwolnienie lub przesunięciem nauczycieli na inne stanowisko ze szkół do przedszkoli - jeżeli zajdzie taka potrzeba można nauczycieli zwolnić na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

7) Przesunięto na 1 września 2019 r. przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkoły podstawowe - do 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

8) Należy uwzględnić brak wytycznych organizacyjny związanych z wdrażaniem zmian - w nowelizacji nie wspomniano o konsekwencjach emocjonalnych i społecznych dla dzieci, które będą przesuwane między oddziałami szkolnymi i przedszkolnymi.

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis Prezydenta i publikacje w Dzienniku Ustaw);
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) - art. 18, art. 19, art. 20.
22 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews