Przesłuchanie lub zatrzymanie ucznia

Dobrą praktyką jest uprzedzanie o wizytach policjantów, nawet w takim przypadku jak konieczność przesłuchania lub zatrzymania ucznia.

Przepisy prawa dopuszczają przesłuchanie nieletniego (podejrzanego o popełnienie czynu karalnego) w siedzibie szkoły. Powinno się ono odbyć w obecności rodziców, opiekuna lub obrońcy nieletniego, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby niemożliwe, należy wezwać

1. wskazaną przez nieletniego osobę mu bliską,

2. przedstawiciela szkoły,

3. asystenta rodziny,

4. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub

5. przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

Wysłuchanie nieletniego powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz należy dążyć do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się.

Jeśli chodzi o małoletnich - świadków zdarzeń, które pozostają w zainteresowaniu policji, to przy takiej czynności dokonywanej na terenie szkoły nie jest konieczna obecność rodziców. Zdarza się także, że w związku z koniecznością podejmowania działań niecierpiących zwłoki, np. poszukiwania osób zaginionych, policja rozpytuje uczniów w szkole, co także nie wymaga obecności rodziców.

Policja może zatrzymać nieletniego ucznia na terenie szkoły, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka , pod warunkiem, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu karalnego i zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego. Funkcjonariusze mają obowiązek poinformować nieletniego o przyczynach zatrzymania oraz przysługujących mu prawach, w tym o prawie do: skorzystania z pomocy adwokata, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania i złożenia zażalenia na czynności naruszające jego prawa. Nieletniemu, na jego żądanie, umożliwia się nawiązanie kontaktu z rodzicem, opiekunem lub adwokatem. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół, zawierający w szczególności określenie miejsca, daty, godziny i przyczyny zatrzymania.

Zadania dyrektora w związku z wykonywaniem przez policję czynności na terenie szkoły:

1. każdorazowo uzyskać informacje na temat powodu przybycia,

2. sprawdzić legitymację służbową,

3. zapisać dane osobowe i numer legitymacji funkcjonariusza,

4. sporządzić notatkę i włączyć ją do dokumentacji szkolnej.

5. udostępnić swój gabinet, tak aby działania zostały prowadzone dyskretnie.

Podstawa prawna:
Art. 19, art. 32f-g ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.).
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews