Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązany jest złożyć:

1. podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły
2. wskazanie preferowanego języka obcego oraz/lub zawodu/profilu/przedmiotów na poziomie rozszerzonym,
3. świadectwo ukończenia oddziału programowo niższego lub klasy upoważniającej do ubiegania się o zmianę na zasadach opisanych w § 2 - 6 rozporządzenia MEN z 13 sierpnia 2015 r.,
4. świadectwo ukończenia szkoły na poprzednim etapie edukacyjnym,
zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu szóstoklasisty/egzaminu gimnazjalnego),
5. zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której dotychczas uczęszczał,
6. zaświadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym lub zaświadczenie o przebiegu nauczania,
7. zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu (w kształceniu zawodowym),
8. 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne.

Natomiast wychowawca klasy, do której przyjęty został nowy uczeń, zobowiązany jest do:

1. wpisania go na listę uczniów danej klasy,
2. założenia dla niego arkusza ocen,
3. pomocy w ustaleniu zasad zaliczania różnic programowych,
4. poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o terminach egzaminów uzupełniających różnice programowe.

22 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews