Wynagrodzenie strajkującego nauczyciela

Strajkujący nie dostanie wynagrodzenia

Jak już wskazano, strajk jest okresem niewykonywania pracy. Tymczasem wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Z kolei za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). O ile więc w okresie legalnego strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia ze stosunku pracy, o tyle nie ma prawa do wynagrodzenia (art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Uwaga. Wynagrodzenia za okres strajku nie otrzyma też nauczyciel zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnioną funkcją związkową, jeżeli oczywiście uczestniczy w strajku. Nie ma tu znaczenia fakt zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

W przypadku nauczycieli warto sięgnąć do opinii Departamentu Strategii MEN, zgodnie z którą, aby ustalić miesięczną liczbę godzin do przepracowania u nauczycieli, należy tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum) pomnożyć przez średnią liczbę tygodni w miesiącu kalendarzowym, tj. 4,16 (rozwiązanie zaczerpnięte z § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.).

W celu obliczenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia należy więc:

1. Ustalić miesięczną liczbę godzin przypadających do przepracowania przez nauczyciela, biorąc pod uwagę tygodniowy wymiar czasu pracy, określony zgodnie z art. 42 ust. 3 KN i mnożąc przez współczynnik 4,16:
np.: 18 godz. x 4,16 = 74,88 godz., po zaokrągleniu 75 godz.

2. Podzielić stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu (otrzymujemy stawkę godzinową wynagrodzenia).

3. Ustalić liczbę godzin „nieprzepracowanych” w związku z akcją strajkową i pomnożyć ją przez wyliczoną stawkę godzinową wynagrodzenia.

Uzyskaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Jak natomiast postąpić z pracownikami, którzy nie uczestniczą w strajku, ale nie świadczą pracy, bo strajk to uniemożliwia (np. wskutek odwołania zajęć)? Otóż w takim przypadku należy przyjąć, że zarówno nauczyciel, jak i pracownik niepedagogiczny jest gotowy do pracy i właśnie za tą gotowość należy wypłacić mu wynagrodzenie (art. 81 Kodeksu pracy).
09 04 2019 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews