Klasyfikacja śródroczna - wpisywanie wyników egzaminów

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (§ 17 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Szkoła umożliwia uzupełnienie braków

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (§ 16 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Uwaga! Nauczyciel zobowiązany jest więc zdiagnozować stan wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie zrealizowanych w pierwszym okresie treści programowych w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba stworzenia uczniowi szans uzupełnienia braków.

Odbywać się to powinno zgodnie z zasadami opisanymi w:

- statucie szkolnym lub
- wewnątrzszkolnym systemie oceniania i wynikających ze specyfiki danych - - zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews