Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, w ramach łączącego go ze szkołą stosunku pracy, zobowiązany jest nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego w szkole planu zajęć. Oprócz tego, z istoty wykonywanego zawodu, nauczyciel ma do wypełnienia wobec szkoły także inne obowiązki. Nie powinno ulegać wątpliwości, że nauczyciel będąc członkiem rady pedagogicznej, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, ma obowiązek brać udział w posiedzeniach tego organu (art. 40 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Jeśli nauczyciel nie uczestniczył w posiedzeniu rady i nie ma usprawiedliwienia, to jego zachowanie należy postrzegać w kategoriach naruszenia podstawowego obowiązku nauczyciela. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą (art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela).
Naruszenie wskazanego wyżej obowiązku jest przewinieniem, za które nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela). Jeżeli zatem dyrektor szkoły uważa, że zachowanie nauczyciela nie powinno pozostać bez reakcji, powinien powiadomić komisje dyscyplinarną przy właściwym miejscowo wojewodzie. Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków nauczyciela zapewne spowoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego, a w dalszej kolejności - jeśli istotnie nauczyciel nie ma usprawiedliwienia dla swego zachowania - postępowania dyscyplinarnego przed komisją.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews