Nowe zadania pedagoga w szkole

Pedagog, podobnie jak każdy nauczyciel, ma obowiązek:

- niezwłocznie poinformować dyrektora o tym, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na swoje potrzeby rozwojowe lub edukacyjne;
- występować z inicjatywą w zakresie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizować zadania wynikające z działalności Zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.


Zadania pedagoga obejmują również działania pedagogiczne:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; w tym w:

w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

Zadania pedagoga związane z pracą Zespołu

Nowe przepisy obligują pedagoga, jako specjalistę pracującego z uczniem, do udziału w pracach Zespołu. Może on również uczestniczyć w spotkaniach Zespołu na wniosek rodzica. Dyrektor może wyznaczyć pedagoga, jako osobę koordynującą pracę Zespołu. Pedagog może także wnioskować o dokonanie oceny efektywności form udzielanej uczniowi pomocy przed upływem określonego przez dyrektora terminu jej udzielania.
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews