Strategia w osiąganiu lepszych wyników w pracy szkolnej

Aby wpierać ucznia z ADHD w osiąganiu lepszych wyników w nauce nauczyciel może skorzystać z poniższych wskazówek:

1) lekcje powinny być uporządkowane i przewidywalne. Na początku zajęć powiedz czym będziecie się zajmować danego dnia. Zapisz główne punkty na tablicy i oznaczaj je kiedy do nich przechodzicie i kiedy kończycie pracę,

2) wydawaj krótkie polecenia/instrukcje do pracy. Czasem poproś ucznia o powtórzenie polecenia aby sprawdzić czy je usłyszał i zapamiętał,

3) proś o ponowne przeczytanie instrukcji do ćwiczenia przed rozpoczęciem pracy,

4) dziel dłuższe zadania na części, etapy (z uwagi na problemy dziecka ze skupieniem uwagi na dłużej). Taki system pracy umożliwi uczniowi wykonywanie zadań z sukcesem,

5) sygnalizuj moment rozpoczęcia pracy i zbliżanie się do jej końca. Sygnałem może być określony dźwięk czy krótki komunikat,

6) prezentując nowe zagadnienie, wyróżniaj i podkreślaj najważniejsze informacje. Jeśli prezentujesz je ustnie, moduluj głos lub stosuj sygnały typu "uwaga, to ważne." Jeśli piszesz na tablicy, używaj kolorowych mazaków dla zaznaczenia najważniejszych treści, stosuj diagramy, wykresy, tabele i inne pomoce wizualne. Zaznaczaj, co jest najważniejsze w danym zagadnieniu, zamiast długich opisów, stosuj listy, korzystaj z map pamięciowych (uczeń z ADHD ma trudności z wyłowieniem najważniejszych informacji),

7) w trakcie prezentacji materiału czy czytania, regularnie przerywaj i zadawaj pytania uczniom. Proś o wyrażenie swojego zdania, odgadnięcie kolejnego kroku czy zaproponowanie rozwiązania. Pomoże to utrzymać uwagę ucznia z ADHD,

8) korzystaj z dodatkowych pomocy obrazujących prezentowane zagadnienia (karty obrazkowe, zdjęcia, przykłady z życia, krótki film obrazujący dane zagadnienie, historyjki),

9) wprowadzaj elementy gier i zabaw do lekcji (nie tylko z młodszymi dziećmi). Są one elementem urozmaicającym zajęcia i umożliwiają większą aktywność, również fizyczną,

10) włączaj ucznia w zajęcia, umożliwiaj aktywność, również fizyczną. Pozwól zapisać coś na tablicy, zetrzeć tablicę, wykonać zadanie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, ułożyć historyjkę z obrazków, manipulować przedmiotami,

11) zachęcaj ucznia do ponownego sprawdzenia wypracowania czy pracy klasowej. Uczeń z ADHD często jako jedni z pierwszych oddają nauczycielowi prace nie sprawdziwszy ich uprzednio. Część błędów, które się w nich pojawiają nie wynika z braku wiedzy lecz z braku sprawdzenia poprawności wykonanej pracy,

12) zadbaj o podsumowanie lekcji. Przypomnij czego się uczyliście, co jest najważniejsze i zapowiedz co będzie się działo na kolejnych zajęciach,

13) dopilnuj aby przed wyjściem z lekcji uczeń miał uzupełnioną notatkę z lekcji i zapisane informacje o pracy domowej, terminie sprawdzianu i jego zakresie,

14) ucz ucznia przydatnych strategii uczenia się i wykonywania zadań - np. w trakcie pracy z dłuższym arkuszem ćwiczeniowym, zachęcaj ucznia do składania go w taki sposób aby widziało jedno zadanie na raz lub do zakrywania części arkusza czysta kartką, tak aby to co ma być zrobione później nie rozpraszało go.
15 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews