Prowadzenie działalności innowacyjnej

Są to działania uwzględniające możliwość wprowadzania:
nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji szkół i placówek.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia:
innowacja pedagogiczna - to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły,
eksperyment pedagogiczny - to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

W kwestii wprowadzania innowacji i eksperymentów do szkół istnieje duża dowolność i swoboda, np. w kwestii zakresu obowiązywania - nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Innowacja lub eksperyment może obejmować całą szkołę, jeden oddział: klasę lub semestr albo grupę uczniów. Podobnie wprowadzana innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie zajęcia edukacyjne lub tylko wybrane: kilka lub nawet tylko jedne (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

Wprowadzenie innowacji w szkole odbywa się poprzez podjęcie uchwały rady pedagogicznej. Głosowanie nad uchwałą odbywa się po uzyskaniu (§ 4 rozporządzenia):
zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Po podjęciu uchwały o wprowadzeniu w szkole innowacji, informację o tym trzeba przekazać kuratorowi oświaty oraz organowi prowadzącemu. Dyrektor musi przedłożyć tym organom (§ 4 ust. 3 rozporządzenia):
- uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji,
- opis zasad innowacji,
- opinię rady szkoły,
- zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole.
27 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews