Wyprawka szkolna 2012/2013

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na podręczniki należy złożyć w szkole, najpóźniej do 14 września 2012 r.

2. Pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie:

a) klas I-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych:

- z rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 351 zł netto , z wyłączeniem uczniów klas I, pochodzących z rodzin, w którym dochód nie przekracza kwoty 504 zł netto ;

- z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł, ale w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

b) Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
03 09 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews