Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Uczniowi, który uzyskał zgodę na indywidualny tok nauki ze względu na uzdolnienia w jakiejś dziedzinie, np. sportowe, i jednocześnie ma trudności w innej dziedzinie, np. matematyce, należy dostosować wymagania edukacyjne z matematyki do indywidualnych potrzeb i możliwości, ale nie mogą być one niższe niż podstawa programowa.
W przypadku indywidualnego programu nauki, tak samo jak i indywidualnego toku nauki indywidualny program nauki dla danego ucznia nie może mieć mniejszych wymagań edukacyjnych niż wynikające ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, np. sportowych, nie jest w stanie sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych niż wybrane w indywidualnym programie nauki czy indywidualnym toku nauki, to nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, w tym nauczyciela opiekuna ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia , ale z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. nr 3, poz. 28)
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews