Nowe zasady unieważniania egzaminów oraz weryfikacji ocen

Stwierdzona niesamodzielność pracy ucznia albo absolwenta będzie skutkowała unieważnieniem pracy egzaminacyjnej i ustaleniem przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku tej pracy jako 0%. W przypadku absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego, unieważnienie tego egzaminu skutkuje niezdaniem egzaminu maturalnego (absolwent nie uzyska świadectwa dojrzałości).
Projekt przewiduje także możliwość złożenia przez ucznia zdającego sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny wniosku o weryfikację sumy punktów przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punktów zostanie podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki:
Zdający będzie mógł także wnieść do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia do nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania ustnej części egzaminu maturalnego.
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews