Radny musi powiadomić dyrektora o wygranej w wyborach

Do tego korzysta ze szczególnej ochrony swojej osoby oraz ochrony stosunku pracy, co nakłada na dyrektora szkoły zatrudniającej radnego określone obowiązki, a niekiedy uniemożliwia podjęcie zamierzonej decyzji kadrowej.

Dyrektor szkoły zwykle wie, że jego pracownicy startują w wyborach samorządowych, ale mimo tego, o wyborze na stanowisko radnego nauczyciel i pracownik powinni powiadomić dyrektora, najlepiej na piśmie. W tym celu zazwyczaj przedstawia się zaświadczenie wystawione przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa. Przy czym przepisy nie określają, jaką formę ma mieć takie zaświadczenie. Ważne, aby wynikało z niego, że dana osoba jest powołana do pełnienia funkcji radnego. Jeżeli radny nie przedstawi zaświadczenia wydanego przez właściwą radę lub sejmik, a jedynie pisemne oświadczenie w tej sprawie, to nie ma podstaw, aby nie przyjąć takiego pisma.
Z pełnieniem funkcji radnego wiąże się prawo do zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach:
1. organów gminy, powiatu i sejmiku województwa,
2. komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany, a także uczestnictwo w pracach zarządu województwa
(art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).
Tylko w wymienionych wyżej przypadkach nauczycielowi i pracownikowi, którzy zostali radnymi, przysługuje prawo zwolnienia od pracy. Gdyby natomiast chcieli oni wykonywać inne obowiązki, np. pełnić dyżur dla mieszkańców, uczestniczyć w zebraniach instytucji samorządowych itd., to w tym celu pracownik niepedagogiczny i nauczyciel szkoły nieferyjnej może wystąpić o urlop wypoczynkowy - także na żądanie (do 4 dni w ciągu roku kalendarzowego) albo urlop bezpłatny, a nauczyciel placówki feryjnej o urlop bezpłatny, gdyż jemu urlop wypoczynkowy przysługuje tylko w ferie szkolne, bez prawa do urlopu na żądanie.
Udzielenie wolnego w związku z wykonywaniem wymienionych wyżej zadań jest obowiązkowe i nie zależy od uznania dyrektora szkoły. Radny będący pracownikiem szkoły powinien uprzedzić dyrektora o terminach i długości trwania swojej nieobecności w szkole i to możliwie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Za czas zwolnienia nauczyciel i pracownik nie zachowują prawa do wynagrodzenia w szkole, gdyż zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela nie jest to praca świadczona na rzecz pracodawcy, a konkretnego organu jednostki samorządu terytorialnego (uchwała Sądu Najwyższego z 10 maja 1994 r., I PZP 22/94; OSNP 1994/4/60). Podkreślenia wymaga fakt, że nauczyciel nie otrzymuje za dany dzień także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, chyba że nieobecność nie przeszkodziła w ich zrealizowaniu - patrz przykład.
Nie ma przy tym wymogu, aby nieobecność radnego trwała przez cały dzień. Równie dobrze może być on zwolniony z części dnia pracy, a wtedy odlicza się wynagrodzenie za niezrealizowane godziny z następnej wypłaty.
04 11 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews