Zwolnienie z drugiego języka obcego w szkole

Zwolnienie może dotyczyć ucznia z:
wadą słuchu,
głęboką dysleksją rozwojową,
afazją,
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Podstawą decyzji o zwolnieniu powinien być pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
Przykład procedury postępowania:
Krok 1. Rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Krok 2. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
Krok 3. Wychowawca ucznia odbiera decyzję i przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz nauczycielowi uczącemu języka obcego, z nauki którego uczeń został zwolniony.
Krok 4. Nauczyciel uczący języka obcego, z nauki którego uczeń został zwolniony, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.
Krok 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Krok 6. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do kuratorium oświaty w ……………………….. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Krok 7. Uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego ma obowiązek przebywać podczas trwania tych zajęć w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

Podstawa prawna:
§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).
15 12 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews