Nadzór nad uczniami na basenie

Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą uczyć się pływać oraz kąpać tylko w obrębie pływalni, w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym i przystosowanym, pod nadzorem ratowników pełniących dyżur.
Zajęcia prowadzone na pływalni, poza terenem szkoły, wymagają od dyrektora ustalenia odpowiedniej liczby opiekunów oraz sposobu zorganizowania opieki. Ustalenia te powinny uwzględnić:
-wiek uczniów,
-stopień ich rozwoju psychofizycznego,
-stan zdrowia uczniów, w tym ewentualną niepełnosprawność,
-specyfikę zajęć,
-warunki, w jakich będą się one odbywać.
-uzgodnienie z kierownikiem pływalni warunków i sposobu korzystania z pływalni zapewniających uczniom bezpieczeństwo,
-zapoznanie uczniów z regulaminem pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
-ustawiczny nadzór nad uczniami.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, są obowiązani podporządkować się nakazom ratowników.
Uczniom należy również zapewnić opiekę i bezpieczeństwo podczas dojazdu na pływalnię.
Aby uczniowie uczący się pływać i kąpiący się byli bezpieczni na basenie należy im zapewnić stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 32, § 34 ust. 4.
17 02 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews