Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na nowych warunkach

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wprowadza zmianę w tym zakresie - uczeń nie będzie musiał ćwiczyć, ale będzie obecny na lekcjach. Będzie musiał uczestniczyć w nich w każdy inny możliwy sposób, np. poznając zasady gier zespołowych, ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez kolegów z klasy lub grupy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przewiduje 2 rozwiązania:
1) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń uczestniczy w zajęciach, jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza,
2) tak jak dotychczas - możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego - w tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews