Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

1) zwolnienie ucznia z wykonywania poszczególnych ćwiczeńna zajęciach wychowania fizycznego, a nie z całych zajęć, uczeń będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie,
2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjne odnoszą się również do uczniów uczących się na wyższym niż I etapie edukacyjnym,
3) dyrektor będzie zasięgał opinii rady pedagogicznej przy określaniu warunków realizacji projektu edukacyjnego,
4) określenie, jakie funkcje spełnia ocenianie bieżące ucznia, tj. monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy,
5) ustalanie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych powinno się odbywać z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczności udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej,
6) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń,
7) sprawdzian wiadomości i umiejętności w związku ze stwierdzeniem, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie przepisami w przypadku zajęć z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego - ma formę zadań praktycznych,
8) uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, gdy uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75,
9) spośród typów szkół ponadgimnazjalnych tylko zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące i technikum można ukończyć z wyróżnieniem, co ma potwierdzić, że szkoły policealnej nie można ukończyć z wyróżnieniem,
10) rezygnacja z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews