Ponowne zatrudnienie w szkole w ciągu 30 dni bez wstępnych badań lekarskich

eśli dyrektor szkoły zamierza zatrudnić ponownie od nowego roku szkolnego nauczycieli, których umowy o pracę wygasają 31 sierpnia (lub w sierpniu), przepisy zwalniają go z kierowania na wstępne badania lekarskie. Przepisy zwalniają ze wstępnych badan również te osoby, które przyjmowane są do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, ale tylko w sytuacji, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie.

Nowy pracodawca musi jednocześnie stwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Będą to ci nauczyciele, którzy zatrudniani są od nowego roku szkolnego w nowej placówce na tym samym stanowisku, u którymi został rozwiązany stosunek pracy (lub wygasł - w sierpniu 2015 r.) w poprzedniej szkole.

Podstawa prawna:
art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews