Wyniki egzaminów próbnych

Tylko bieżące, śródroczne i roczne oceny w dzienniku

W dzienniku lekcyjnym należy zapisywać oceny bieżące, śródroczne i roczne, czyli wynikające ze stopnia realizacji podstawy programowej. Są na rynku dostępne dzienniki, w których znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewnętrznych, jednak nie ma obowiązku ich zamieszczania.

Ocena z egzaminu to nie podstawa do oceniania z danego przedmiotu

Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wyników tych egzaminów na oceny bieżące, gdyż niedozwolone jest przeliczanie wyników punktowych na oceny szkolne. Wynik punktowy lub procentowy testowania zewnętrznego nie może być wyrażany w skali oceny szkolnej. Takie przeliczanie nigdy nie będzie odzwierciedlało stanu rzeczywistego.

Ponadto arkusze testowe obejmują pełen zakres materiału z cyklu kształcenia, a uczeń pisząc egzamin próbny (np. w listopadzie), nie zrealizował podstawy programowej w całości. W takiej sytuacji uczeń nie może być za to oceniany stopniem szkolnym.

Podstawa prawna:
§ 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews