Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Kiedy realizacja podstawy programowej jest zagrożona, przykładowymi sposobami wyjścia z trudnej sytuacji mogą być:

1) efektywny sposób organizacji zastępstw w szkole,

2) modyfikowanie szkolnych zestawów programów nauczania,

3) zatrudnianie nauczycieli na umowę na zastępstwo,

4) wykorzystanie doraźnych zastępstw płatnych,

5) złożenie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego o przydzielenie dodatkowo nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla danego oddziału w danym roku szkolnym - w celu nadrobienia zaległości np. z lat poprzednich,

6) łączenie treści łatwiej przyswajalnych w jeden temat - zadania nauczycieli,

7) korygowanie i wykorzystywanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

8) opracowanie procedur obowiązujących przy realizacji planów ramowych czy podstaw programowych,

9) odpowiednie wydawanie zarządzeń,

10) umieszczenie w planie nadzoru pedagogicznego treści odnoszących się do systematycznego kontrolowania realizowanych godzin.

yrektor powinien sprawdzać realizację podstawy programowej

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru może sprawdzić realizację podstawy programowej poprzez m.in.:

obserwację zajęć,
ewaluację wewnętrzną,
kontrolę zapisów w dziennikach.

Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących zakres wdrażania i realizacji podstawy programowej, jak również konieczności jej monitorowania, pozwala na wyłonienie obszarów i działań monitorowania. Warto zastanowić się, co z punktu widzenia danej szkoły sprawia najwięcej problemu, dokonać selekcji i zaplanować działania.

Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews